Cel podróży

Poprzez peregrynację obrazu św. Józefa, Patrona Rodzin, pragniemy włączyć się w odnajdywanie na nowo zagubionych wartości zamysłów Bożych względem rodziny.

Celem peregrynacji staje się zatem ponowne uświadomienie małżonkom znaczenia religijnych wartości życia rodzinnego, takich jak wspólna modlitwa, niedzielna Msza święta, częsta spowiedź i Komunia Święta oraz pogłębianie znajomości Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Peregrynacja jako łaska

Peregrynacja, poprzedzająca oddanie całej Archidiecezji św. Józefowi, Patronowi Rodzin, ma rozpocząć realizację programu nowej ewangelizacji przeznaczonego dla narzeczonych, młodych małżeństw i rodziców. Dlatego stoi przed nami zadanie takiej formacji małżonków, aby przekazywali wiarę swoim dzieciom jako jej autentyczni świadkowie i nie bali się zaprosić Jezusa do swojego życia. W związku z tym program peregrynacji został tak przygotowany, aby w jego centrum znalazła się rodzina.

Owocne przeżycie peregrynacji obrazu św. Józefa jest łaską daną nam od Boga dla odnowienia fundamentów naszej wiary, szczególnie dzisiaj, gdy zbliża się jubileusz 1050 – lecia chrztu Polski.

Po zakończeniu peregrynacji Archidiecezja Poznańska zostanie powierzona opiece Patriarchy z Nazaretu.

Dlaczego peregrynowany będzie akurat obraz Świętego Józefa?

„Józef z Nazaretu uczy nas tego, jak wielką wartość stanowi rodzina. Ona jest wspólnotą, komunią osób zjednoczonych miłością. Każda rodzina może zbudować taką miłość, jeśli tylko małżonkowie stają się „bezinteresownym darem z siebie samego”, bezwarunkowo i na zawsze. Jeśli tylko ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w trudnych chwilach. Jeśli zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Wiedział o tym dobrze św. Józef i dlatego nie zawahał się zawierzyć Bogu siebie i swojej Rodziny, a dzięki temu zawierzeniu spełnił do końca misję wobec Maryi i Jej Syna, powierzoną mu przez Boga.” (List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego przed koronacją cudownego obrazu św. Józefa z kościoła karmelitów w Poznaniu)

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego o otoczenie przez Kościół modlitwą i duszpasterską troską rodziny, Karmelici Bosi z Poznania zwrócili się do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, z prośbą o możliwość przeprowadzenia peregrynacji obrazu św. Józefa, cieszącego się czcią wiernych w ich kościele.

Co to za obraz?

„Na obrazie tym, Artysta przedstawił Świętego Józefa w sile wieku, zamyślonego, lecz promieniującego dobrocią, troskliwością i szczęściem. Podtrzymując Jezusa na lewym ramieniu, prawą ręką wskazuje on na Tego, który jest Zbawicielem, Drogą, Prawdą i Życiem. Jaśniejące Dziecko Jezus trzyma w prawej ręce rajskie jabłka – symbol zbawienia, a w lewej różę – symbol Zbawiciela. Malarz przedstawił na tym obrazie Józefa jako ostatniego z patriarchów Starego Testamentu, który nie tylko doczekał się spełnienia przepowiedni proroków o Mesjaszu, ale sam stał się przybranym ojcem Mesjasza, któremu poświęcił całe swoje życie.
Spisywana od XVII wieku kronika konwentu przytacza liczne przypadki łask otrzymywanych za pośrednictwem tego świętego. Do tego sanktuarium przybywają czciciele św. Józefa, aby jemu powierzyć swoje prośby i podziękowania za otrzymane łaski. Jest to ośrodek umacniania wiary, pojednania z Bogiem i bliźnimi, wypraszania łask dla narzeczonych, ojców i ich rodzin.” (List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego przed koronacją cudownego obrazu św. Józefa z kościoła karmelitów w Poznaniu)

W 2009 roku Ksiądz Arcybiskup podniósł ten kościół do rangi Sanktuarium św. Józefa. Mając na uwadze rozwijający się kult Cieśli z Nazaretu, jak również pożytek duchowy wiernych, dnia 23 marca 2014 r. koronował wraz z biskupami pomocniczymi niniejszy obraz, aby to sanktuarium stało się nowym Nazaretem archidiecezji poznańskiej i przestrzenią odnowy wiary.

Aby przyjść z pomocą zagubionej ludzkości

Konfrontując religijne wartości życia rodzinnego z faktycznym stanem życia rodzin, na co zwrócił uwagę ostatni Synod biskupów, należy stwierdzić, iż w rodzinach niejednokrotnie mamy do czynienia z zanikiem potrzeb wartości wyższych.

Młodzież i dzieci nierzadko wzrastają w domach, w których wzorce wychowawcze nie biorą pod uwagę aspektu religijnego w kształtowaniu ich postaw i zachowań w życiu i relacji z drugim człowiekiem. Również klimat społeczny oraz rozwiązania ekonomiczne nie sprzyjają budowaniu trwałego małżeństwa i rodziny. Ma to odbicie m.in. w zeświecczeniu rodzin, lansowaniu konsumpcyjnego stylu życia, propagowaniu ideologii gender czy wyzuciu rodziny z poczucia sacrum.

W obliczu wielorakich działań, godzących w świętość i trwałość rodziny, mających na celu degradację godności i powołania człowieka, nasza archidiecezja, wraz z całym Kościołem Powszechnym szuka skutecznych metod, by współpracując z łaską obiecaną nam przez Chrystusa Pana, przyjść z pomocą zagubionej ludzkości.

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD